Podmienky

ÚVODNÁ STRÁNKAKATALÓGOTESTUJTE SI POČÍTAČTECHNICKÁ
PODPORAKONTAKTY
Všeobecné podmienky využívania služby
Čl. 1. Vymedzenie základných pojmov
1.1
G&A s.r.o, so sídlom Dopravna 51 Bratislava 83106 , IČO 46 722 572, ,, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel Sro, vložka č.
82721/B
(ďalej len „spoločnosť,’ G&A’ alebo „Poskytovateľ“) . Adresa elektronickej pošty
spoločnosti guralic@guralic.sk kontaktné telefónne číslo spoločnosti 0918 652 946
1.2
www.guralic.sk je internetový, e-learningový portál prevádzkovaný spoločnosťou G&A
s.r.o.
1.3
Podmienky sú Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom
www.guralic.sk spoločnosti .
1.4
Ďalšie podmienky sú akékoľvek iné práva a povinnosti spoločnosti a Príjemcu Služieb
neupravené v týchto Podmienkach týkajúce sa poskytovania Služieb spoločnosti
vymedzené alebo umiestnené na akomkoľvek mieste v www.guralic.sk (napr. Ochrana
osobných údajov, licenčné podmienky a pod). Ďalšie podmienky nemusia byť
uverejnené ako celok. Akékoľvek povinnosti alebo práva Príjemcu Služieb alebo
spoločnosti umiestené na www.guralic.sk sú súčasťou Ďalších podmienok.
1.5
Príjemca služieb je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Služby spoločnosti
1.6
Služby alebo Služba sú služby poskytované spoločnosťou na webovej
stránke www.guralic.sk ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky.
Rozsah a druh Služieb poskytovaných Príjemcom služieb je uvedený v Objednávke a/
alebo v Zmluve.
1.7
Cenník je aktuálna tarifa Služieb spoločnosti ktorá obsahuje úpravu cien za odplatne
poskytované Služby spoločnosti vrátane zliav, príplatkov a bezplatne poskytovaných
Služieb, ako aj ďalších podmienok uplatňovania cien. Cena odplatne poskytovaných
Služieb je uvedená na www.guralic.sk pri dotknutých Službách, respektíve je
dohodnutá v samostatnej zmluve.
1.8
Registračný formulár je on-line alebo off-line zoznam údajov o Príjemcovi služieb
riadne a úplne vyplnený zo strany Príjemcu, ktorý je úspešne on-line alebo iným
spôsobom doručený spoločnosti
1.9
Neoprávnená osoba je osoba, ktorá nemá právo používať Služby spoločnosti
Čl. 2. Poskytovanie Služieb
2.1
Službu alebo Služby môže využiť len Príjemca služby, ktorý v súlade s Podmienkami:
a. požiada spoločnosť o ich poskytovanie,
b. akceptuje tieto Podmienky a Ďalšie podmienky a
c. je prostredníctvom on-line alebo off-line Registračného formulára odoslaného
spoločnosti zaregistrovaný na www.guralic.sk.
2.2
K uzavretiu zmluvy o poskytnutí Služby požadovanej Príjemcom služieb dochádza na
základe riadne vyplnenej objednávky Príjemcu služieb doručenej spoločnosti a.
prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na www.guralic.sk
b. prostredníctvom formulára v inej zmluvne dohodnutej podobe, ktorého
súčasťou je akceptovanie týchto Podmienok a Ďalších podmienok zo strany Príjemcu
služieb a
c. potvrdením prijatia objednávky spoločnosťou zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú Príjemcom služieb.
Zmluva o poskytnutí Služieb môže byť vyhotovená v písomnej a/alebo v elektronickej
forme v dvoch exemplároch.
Čl. 3. Práva a povinnosti Príjemcu služieb
3.1
Okrem iných práv a povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo Ďalších
podmienkach má Príjemca služieb:
a. právo po splnení všetkých podmienok uvedených v týchto Podmienkach a
Ďalších podmienkach (najmä registrácie a akceptácie týchto Podmienok a Ďalších
podmienok) požadovať poskytnutie Služieb, ako aj právo na ich poskytnutie v rozsahu
dohodnutom v týchto Podmienkach a Ďalších podmienkach, a to za cenu podľa
platného Cenníka, respektíve za zmluvne dohodnutú cenu;
b. povinnosť uhrádzať cenu za využívanie Služieb v súlade s týmito Podmienkami,
Ďalšími podmienkami a platným Cenníkom;
c. povinnosť dodržiavať tieto Podmienky, Ďalšie podmienky, ako aj iné
dojednania uverejnené na www.guralic.sk Príjemca služieb je oprávnený využívať
Služby len v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s týmito Podmienkami
a Ďalšími podmienkami, prípadne podľa pokynov a návodov spoločnosti a pritom
dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku. Príjemca služieb nesmie
zneužívať Služby akýmkoľvek spôsobom, najmä na hromadné zasielanie
nevyžiadaných e-mailových správ alebo inej nevyžiadanej komunikácie;
d. povinnosť nepredávať, resp. nevyužívať a neposkytovať akýmkoľvek
odplatným alebo bezodplatným spôsobom Služby na ich využívanie a/alebo šírenie
inými osobami;
e. povinnosť nezasahovať neoprávneným spôsobom do www.guralic.sk;
f. povinnosť získať písomný súhlas každej osoby, ktorej zvukové, obrazové a iné
prejavy osobnej povahy Príjemca služieb umiestňuje, zverejňuje, premiestňuje alebo šíri
prostredníctvom www.guralic.sk, s takýmito spôsobmi nakladania a zverejňovania. V
opačnom prípade Príjemca služieb v celom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu
alebo ujmu spôsobenú porušením práv tretích osôb;
g. povinnosť získať písomný súhlas alebo iné práva, resp. licencie od osoby, ktorá
je oprávneným držiteľom príslušných práv priemyselného vlastníctva (najmä
autorských práv) k akýmkoľvek dielam (najmä k fotografickému dielu,
audiovizuálnemu dielu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, prípadne ich časti), ktoré
Príjemca služieb umiestňuje, zverejňuje, premiestňuje alebo šíri
prostredníctvom www.guralic.sk, s takýmito spôsobmi nakladania a zverejňovania
diela. V opačnom v prípade Príjemca služieb v celom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek
škodu alebo ujmu spôsobenú porušením práv iných osôb;
Čl. 4. Práva a povinnosti spoločnosti
4.1
Okrem iných práv uvedených v týchto Podmienkach alebo Ďalších podmienkach má
spoločnosť právo:
a. na úhradu dlžnej sumy za poskytnuté Služby Príjemcom služieb podľa týchto
Podmienok, Ďalších podmienok a platného Cenníka;
b. na náhradu škody spôsobenej Príjemcom služieb konaním v rozpore s týmito
Podmienkami a Ďalšími podmienkami;
c. kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb a to i voči konkrétnemu Príjemcovi
služieb alebo tretej osobe, ak táto zneužíva Služby, alebo existuje podozrenie z ich
zneužitia;
d. neposkytnúť Službu, ak Príjemca služby nemá splnené všetky závazky voči
spoločnosti alebo ak mu spoločnosť prerušila poskytovanie služieb podľa
Všeobecných podmienok alebo Ďalších podmienok;
e. informovať Príjemcu služieb o Službách poskytovaných
prostredníctvom www.guralic.sk formou listov, letákov, direct mailov a iných foriem
písomného styku;
f. na základe súhlasu Príjemcu služieb kontaktovať Príjemcu služieb za účelom
priameho marketingu (vrátane prezentácie produktov a služieb za účelom ich uplatnenia
na trhu) svojich alebo ňou poskytovaných produktov a služieb formou zasielania
písomností, prostredníctvom elektronických komunikácií, najmä formou telefonického
kontaktu, zasielania faksimilných správ, krátkych textových správ (SMS) a
multimediálnych správ (MMS), pričom Príjemca služieb má právo takýto kontakt
kedykoľvek zakázať, a to prejavom vôle doručeným spoločnosti v písomnej alebo
elektronickej forme;
g. na základe žiadosti Príjemcu služieb doručovať Príjemcovi služieb informácie
komerčnej komunikácie elektronickou poštou;
h. aktualizovať na základe oznámenia Príjemcu služieb doručeného spoločnosti
prostredníctvom elektronického formuláru identifikačné údaje Príjemcu služieb;
i. zrušiť možnosť/právo využívať Služby Príjemcovi služieb v prípade jeho
konania v rozpore s týmito Podmienkami alebo Ďalšími podmienkami. Spoločnosť
nemá povinnosť uchovávať Príjemcom služieb zaznamenané informácie
na www.guralic.sk po takomto zrušení;
j. bez zbytočného odkladu dočasne zamedziť prístup Príjemcu služieb k
informáciám uloženým prostredníctvom www.guralic.sk automatickým spôsobom, a to
na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším
Príjemcom služieb, ako aj právo takéto informácie odstrániť potom, ako sa dozvie, že na
pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené alebo prístup k nim bol zamedzený alebo súd,
resp. orgán dozoru nariadil ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim;
Čl. 5. Ceny Služieb
5.1
Ak nie je v Ďalších podmienkach uvedené inak, Služby sú poskytované odplatne, a to
za ceny dohodnuté v súlade s platným zákonom o cenách, uvedené a účtované podľa
platného Cenníka a zverejnené priamo na www.guralic.sk alebo iným spôsobom, ktoré
je Príjemca služieb povinný zaplatiť, a to na základe preddavkovej faktúry alebo faktúry
vystavenej v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými s Príjemcom služieb v
príslušnej zmluve.
Čl. 6. Zmena Služieb, Podmienok, Ďalších podmienok a ceny Služieb
6.1
Spoločnosť je oprávnená v prípade
a. zmeny podmienok na trhu poskytovania Služieb, alebo
b. zvýšenia nákladov spoločnosti súvisiacich s poskytovaním Služieb, alebo
c. zmeny miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za
predchádzajúce obdobie, alebo
d. zmeny marketingovej stratégie spoločnosti, alebo
e. marketingového alebo technologického vývoja Služieb, alebo
f. realizovania relevantných legislatívnych zmien, alebo
g. vydania rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy, ktoré zakladá povinnosť
alebo právo spoločnosti zmeniť, zrušiť, nahradiť alebo iným spôsobom upraviť Služby,
Podmienky, Ďalšie podmienky a ceny Služieb (vrátane kvality, rozsahu, štruktúry
Služieb a ich ceny)
úplne alebo čiastočne upraviť, zmeniť, nahradiť alebo zrušiť Služby, Podmienky, Ďalšie
podmienky, ceny Služieb, ako aj kvalitu, rozsah a štruktúru Služieb a ich ceny (ďalej
spoločne označované ako „Zmena služieb“). Spoločnosť je oprávnená zverejňovať
informácie o Zmene služieb minimálne 15 kalendárnych dní pred účinnosťou Zmeny
služieb, a to zverejnením informácie o Zmene služieb na www.guralic.sk, alebo iným
vhodným spôsobom (prostredníctvom iných internetových stránok spoločnosti, e-mailových správ, SMS správ, MMS správ, informačných materiálov, tlačových správ,
alebo inými spôsobmi podľa uváženia spoločnosti ).
6.2
Spoločnosť nie je povinná informovať Príjemcov služieb o Zmenách služieb vrátane
kvality, rozsahu, štruktúry a výšky ceny Služieb, ktoré
a. spočívajú v rozšírení základných, voliteľných, doplnkových a ostatných Služieb,
b. alebo spočívajú v nahradení pôvodných Služieb novými základnými,
voliteľnými, doplnkovými alebo ostatnými Službami,
c. alebo spočívajú v znížení ceny Služieb,
d. alebo ktoré nespôsobujú obmedzenie práv alebo rozšírenie povinností Príjemcu
služieb voči spoločnosti .
6.3
Dohoda o Zmene služieb medzi spoločnosťou a Príjemcom služieb sa považuje za
platne uzavretú okamihom prvého využitia Služieb počas účinnosti Zmeny služieb, a to
s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej Zmeny služieb.
6.4
Príjemca služieb má právo v prípade, ak nesúhlasí so Zmenou služieb, odstúpiť od
zmluvy, na základe ktorej mu je prostredníctvom www.guralic.sk poskytovaná Služba,
a to doručením písomného oznámenia o odstúpení spoločnosti najneskôr do dátumu
nadobudnutia účinnosti Zmeny služieb. V takomto prípade právne účinky odstúpenia od
Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmeny služieb.
6.5
Zmena služieb, resp. ukončenie poskytovania Služby/Služieb nemá žiadny vplyv na
platnosť zmlúv uzatvorených medzi Príjemcom služieb a spoločnosťou a neoprávňuje
Príjemcu služieb na odstúpenie alebo iný spôsob ukončenia týchto zmlúv v zmysle
týchto Podmienok.
Čl. 7. Obsah, rozsah a kvalita poskytovania Služieb
7.1
Obsah poskytovaný v rámci Služieb môže Príjemca služieb využívať len pre svoju
potrebu. Obsah nie je možné kopírovať a šíriť ďalším osobám, ak to nevyplýva z
Ďalších podmienok.
7.2
Na základe týchto Podmienok a Ďalších podmienok oprávňuje spoločnosť Príjemcu
služieb len na tie úkony spojené s Obsahom, ktoré sú vymedzené v Ďalších
podmienkach. Príjemca služieb je povinný dodržiavať všetky licenčné podmienky,
týkajúce sa Obsahu, ktoré sú zverejnené na www.guralic.sk
7.3
Spoločnosť nezodpovedá za to, že:
a. Obsah bude bez vád a vhodný na účel zamýšľaný Príjemcom služieb,
b. stiahnutie Obsahu a jeho využívanie Príjemcom služieb nebude mať vplyv na
údaje a informácie uložené na počítačovom zariadení Príjemcu služieb.
7.4
Služby sú poskytované bez garancie ich kvality alebo vhodnosti na účel zamýšľaný
Príjemcom služby.
7.5
Spoločnosť nezodpovedá:
a. za služby sprístupnené prostredníctvom www.guralic.sk, ktoré poskytujú tretie
strany,
b. za zníženie kvality alebo výpadky Služby spôsobené treťou stranou,
c. za spôsob a následky nastavenia Služieb alebo koncového zariadenia zo strany
Príjemcu služieb,
d. pri poskytovaní Služieb zabezpečujúcich komunikáciu cez sieť internet za
bezpečnosť informácií, údajov a súborov prenášaných prostredníctvom týchto Služieb,
ani za ich stratu, skreslenie, poškodenie alebo zničenie.
7.6
Spoločnosť je oprávnená prerušiť poskytovanie Služieb bez predchádzajúceho
upozornenia počas servisného dňa, ktorým je každý piatok, v čase od 17:00 – 19:00.
7.7
Chybou na strane spoločnosti sa rozumie nefunkčnosť Služieb, po dobu dlhšiu ako 6
hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín.
Čl. 8. Ochrana osobných údajov
8.1
Akceptovaním týchto Podmienok a Ďalších podmienok Príjemca služieb udeľuje
spoločnosti výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov Príjemcu služieb,
ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia
a e-mailová adresa. Doručením reklamácie Príjemcu služieb udeľuje Príjemca služieb
spoločnosti súhlas na spracúvanie osobných údajov Príjemcu služieb uvedených v
písomnej reklamácii (bod 9.3).
8.2
Spoločnosť je na základe súhlasu Príjemcu služieb, ako aj v súlade s ust. § 7 ods. 4
písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov oprávnená spracúvať
osobné údaje Príjemcu služieb na účely poskytovania Služieb, evidencie Príjemcov
služieb, ako aj plnenia iných zákonných povinností a povinností podľa týchto
Podmienok. Spoločnosť je oprávnená tieto osobné údaje spracúvať vo svojich
informačných systémoch, písomne, ako aj s použitím automatizovaných, čiastočne
automatizovaných, alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, a to
počas trvania zmluvy uzavretej medzi Príjemcom služieb a spoločnosťou . Príjemca
služieb môže takýto súhlas odvolať písomným oznámením doručeným spoločnosti . V
takom prípade prestane spoločnosť spracúvať osobné údaje okamžite, avšak nie skôr
ako uplynie doba trvania zmluvy medzi Príjemcom služieb a spoločnosťou , resp. iná
lehota stanovená právnym predpisom pre evidovanie alebo archiváciu materiálov
obsahujúcich tieto údaje.
8.3
Spoločnosť sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a
iných osobných údajov, ako aj informácií o Príjemcovi služieb v súlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spoločnosť zlikviduje osobné údaje o
Príjemcovi služieb bezodkladne po tom, čo bude splnená posledná z nasledujúcich
podmienok: všetky zmluvy uzavreté medzi spoločnosťou a Príjemcom služieb boli
ukončené, Príjemca služieb splnil všetky svoje záväzky voči spoločnosti , všetky
podania Príjemcu služieb sú spoločnosťou vybavené, osobné údaje nie sú nevyhnutné
pre splnenie povinností spoločnosti uložených zákonom a boli dosiahnuté všetky
účely, na dosiahnutie ktorých bol udelený súhlas Príjemcu služieb na spracúvanie jeho
osobných údajov. Tým nie je dotknuté oprávnenie spoločnosti spracúvať osobné údaje
Príjemcu služieb na účely poštového styku.
Čl. 9. Reklamačný poriadok
9.1
Bez dotknutia ustanovení týchto Podmienok a Ďalších podmienok je Príjemca služieb
oprávnený podať reklamáciu:
a. na správnosť úhrady v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že spoločnosť
neposkytla Službu za cenu v zmysle týchto Podmienok;
b. týkajúcu sa kvality alebo neposkytnutia Služby.
9.2
Reklamáciu je Príjemca služieb oprávnený podať písomne a doručiť spoločnosti bez
zbytočného odkladu ihneď potom, ako nastala skutočnosť zakladajúca dôvod
reklamácie. Spoločnosť je oprávnená neuznať reklamáciu v prípade, ak zníženie kvality
alebo neposkytnutie Služby spôsobila niektorá z okolností uvedených v čl. 7 týchto
Podmienok.
9.3
V písomnej reklamácii je Príjemca služieb povinný uviesť svoje identifikačné údaje
(najmä meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno, adresu, resp. sídlo
alebo miesto podnikania a IČO právnickej osoby, s uvedením telefónneho čísla a e-mailovej adresy) a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.
9.4
Spoločnosť rozhodne o reklamácii a Príjemcovi služieb písomne oznámi výsledok
prešetrenia reklamácie do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na adresu
spoločnosti , respektíve na jej e-mailovú adresu guralic@guralic.sk. Reklamácia sa
považuje za doručenú potvrdením jej prijatia spoločnosťou , respektíve iným
hodnoverným potvrdením o doručení reklamácie. Rozhodnutie o reklamácii bude
obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie.
9.5
V prípade, ak Príjemcovi služieb nebude poskytovaná Služba z dôvodov zavinených
spoločnosťou , Príjemca služieb má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas
neposkytovania Služby zavineného spoločnosťou . Toto právo si Príjemca služieb
môže uplatniť výlučne písomne formou listu doručeného spoločnosti , obsahujúceho
termín a celkovú dobu neposkytnutia Služby v dôsledku zavineného konania
spoločnosti a zrozumiteľné, určité a prehľadné vyčíslenie pomernej časti ceny Služby
uplatňovanej Príjemcom služby voči spoločnosti , a to do troch mesiacov po obnovení
poskytovania Služby. Spoločnosť zaujme k nároku uplatnenom Príjemcom služieb
podľa tohto bodu stanovisko, ktoré písomne oznámi Príjemcovi služieb.
Čl. 10. Rozsah zodpovednosti za škodu a
náhrada škody
10.1
Spoločnosť a Príjemca Služieb zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku
porušenia povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, týchto
Podmienkach a Ďalších podmienkach, okrem prípadu preukázania skutočnosti, že
porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak v
týchto Podmienkach alebo v Ďalších podmienkach nie je uvedené inak. Príjemca služieb
zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do www.guralic.sk, alebo
využitím Služieb v rozpore s Podmienkami a Ďalšími podmienkami.
10.2
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od
vôle povinnej strany a ktorá bránila povinnej strane v splnení jej povinnosti, ak
nemožno predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila
alebo prekonala a ak by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. živelné
pohromy a ich následky, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná
pohotovosť štátu, poveternostné vplyvy a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky).
10.3
Žiadna zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností
povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom
súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.
10.4
Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť
opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Povinná osoba nie je
povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.
10.5
Spoločnosť a Príjemca služieb sa dohodli, že predvídateľná škoda, ktorá by mohla
vzniknúť ako následok porušenia právnych povinností spoločnosti , vyplývajúcich z
týchto Podmienok a zavinených spoločnosťou , zodpovedá pomernej časti ceny Služby
za relevantné/ú Služby/u, ktoré neboli Príjemcovi služieb poskytované na základe
zavinenia spoločnosti , alebo boli poskytované chybne.
Čl. 11. Všeobecné ustanovenia
11.1
Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Spoločnosť a Príjemca služieb sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník“)
dohodli, že vzťahy založené týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami sa spravujú
Obchodným zákonníkom, okrem práv a povinností výslovne upravených zákonom č.
610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a
zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002
Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11.2
Používaním www.guralic.sk alebo využívaním Služieb potvrdzuje Príjemca služieb
svoj súhlas s týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami a vôľu byť nimi viazaný. To
platí aj v prípade zmeny týchto Podmienok a Ďalších podmienok.
11.3
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné,
neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok týmto nedotknuté
zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť v takomto prípade nahradí
napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa
bude v čo najmenšej miere odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Podmienkach
pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.
11.4
V prípade, ak by sa dostali tieto Podmienky, Ďalšie podmienky a Cenník do
vzájomného rozporu, platí nasledovné poradie záväznosti:
1. Ďalšie podmienky
2. Cenník
3. Podmienky
11.5
Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou a Príjemcom služieb, sa
zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť
spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete
sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na
riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
11.6
Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa
zmluvy alebo príslušných právnych predpisov vykonané písomne, sa budú doručovať
druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu
tejto zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať
zásielku, alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola
doručená na druhý deň po dni jej odoslania.